Английски език

Модул “Английски език“

В този модул родителят може да избере:
- индивидуална форма на обучение
- групова форма
- или Езиково училище на място в отделна зала.